Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Leather clean & protect
Art. nr.: 8633106
Pr. nr.: Label
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Læderplejemiddel
Emballage typer: 0,25 ltr. dåse

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori:
Fareklasse- og kategorikode:
H sætninger:
  • Yderst brandfarlig aerosol.
  • Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P sætninger:
  • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette; Uspecificeret petroleum; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C₉ til og med C₁₆, med kogeinterval omtrent fra 150°C til 290°C.] H-AT, H (Cas nr.: 64742-47-8) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 17,5%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer
  - Indeholder ætsende stoffer

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 23-01-2019