Produkt datablad
1.  Produktet
Bell Add benzin additiv hybrid
Art. nr.: 869520, 9520
Pr. nr.: Label
Produkt kategori: Additiver
Produktets anvendelse: Additiv til benzinmotorer med hybridteknik.
Emballage typer: 0,5 ltr. plastpose

2. Producent
Bell Add
Attention:Gullik JensenAdresse:Gungevej 9-11
Postnr.:2650By:Hvidovre
Stat:Land:Danmark
Telefon:+45 70 20 77 69Telefax:+45 70 20 77 59
Email:gj@belladd.dkWeb:www.belladd.dk

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori:
Fareklasse- og kategorikode:
H sætninger:
  • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P sætninger:
  • Undgå udledning til miljøet.
  • Fremkald IKKE opkastning.
  • Opbevares under lås.
  • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af kraftfremkaldende stoffer i produktet: 0,625%

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af uønskede stoffer i produktet: 0,625%

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater  (Cas nr.: -) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk; Uspecificeret petroleum; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra destillation af aromatiske strømme. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C₉ til og med C₁₆, med kogeinterval omtrent fra 165°C til 290°C.] H-AT, H (Cas nr.: 64742-94-5) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
1,2,4-trimethylbenzen  (Cas nr.: 95-63-6) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 61,875%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 29-12-2020