Produkt datablad
1.  Produktet
Total Quartz 7000 10W-40
Art. nr.: 147425, 148593, 110713, 110705, 301325, 86110705-0010, 86110705-0040, 86110705-0600, 86110705-2080, 86B110705-0010, 86020 110705-0010, 86020 110705-0040, 86020 110705-0600, 86020 110705-2080, 86020 B110705-0010, 86QUARTZ7000, 86214109-0050, 86110705B-0200
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Motor-, gear- og smøreolier
Produktets anvendelse: Motorolie
Emballage typer: 1 ltr. dunk, 4 ltr. dunk, 5 ltr. dunk, 18 ltr. dunk, 60 ltr. tromle, 208 ltr. tromle

2. Producent
TotalEnergies
Attention:MSDS departmentAdresse:2, place Jean Millier
La Défense 6
Postnr.:F-92078By:Paris La Défense Cedex
Stat:Land:Frankrig
Telefon:+33 (0) 1 47 44 45 46Telefax:+33 (0) 1 47 44 78 78
Email:reach@total.comWeb:https://sdstotalms.total.com/totalpullwebsite/

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord:
Farekategori: Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Fareklasse- og kategorikode: Eye irrit. 2
H sætninger:
 • Indeholder et sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
 • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
P sætninger:

  4. Produktets indhold
  Kræftfremkaldende stoffer? Nej

  Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

  Opløsningsmidler? Nej

  Yderligere info:
  Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
    - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

  Øvrig produktinformation:
    - Husk: Spildolien af dette produkt er farlig!

  Kommentarer til SDB:
    - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

  5. Sikkerhedsdatablad
  Dato for sikkerhedsdatablad: 11-10-2019