Produkt datablad
1.  Produktet
Bell Add Servicerens 1D+
Art. nr.: 9925, 869925, BD9925, 869335
Pr. nr.: 2192406
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Koncentreret rens af brændstofsystemet i dieselmotorer.
Emballage typer: 0,2 ltr. plastbeholder, 1 ltr. plastbeholder

2. Producent
Bell Add
Attention:Gullik JensenAdresse:Gungevej 9-11
Postnr.:2650By:Hvidovre
Stat:Land:Danmark
Telefon:+45 70 20 77 69Telefax:+45 70 20 77 59
Email:gj@belladd.dkWeb:www.belladd.dk

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori: Akut toksicitet, Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Farlig for vandmiljøet, Hudætsning/-irritation
Fareklasse- og kategorikode: Acute tox. 4, Aquatic chronic 3, Eye irrit. 2, Skin irrit. 2
H sætninger:
 • Farlig ved indtagelse.
 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • Forårsager hudirritation.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Farlig ved indånding.
 • Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P sætninger:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • Vask grundigt efter brug.
 • Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 • Søg lægehjælp ved ubehag.
 • Særlig behandling (se … på denne etiket).
 • Skyl munden.
 • Fremkald IKKE opkastning.
 • Udslip opsamles.
 • Opbevares under lås.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
 • Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
 • Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af kraftfremkaldende stoffer i produktet: 0,175%

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af uønskede stoffer i produktet: 0,175%

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk; Uspecificeret petroleum; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra destillation af aromatiske strømme. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C₉ til og med C₁₆, med kogeinterval omtrent fra 165°C til 290°C.] H-AT, H (Cas nr.: 64742-94-5) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette; Uspecificeret petroleum; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C₉ til og med C₁₆, med kogeinterval omtrent fra 150°C til 290°C.] H-AT, H (Cas nr.: 64742-47-8) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
1,2,4-trimethylbenzen  (Cas nr.: 95-63-6) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 3,675%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 12-07-2019