Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Glass clean pro
Art. nr.: 8630412, 8632739
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Afrensning - Præcisionsafrenser
Emballage typer: 0,4 ltr. aerosol, 0,5 ltr. aerosol

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori: Brandfarlige og ikke-brandfarlige aerosoler, Farlig for vandmiljøet
Fareklasse- og kategorikode: Aerosol 3, Aquatic chronic 3
H sætninger:
  • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P sætninger:
  • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • Undgå udledning til miljøet.
  • Særlig behandling (se … på denne etiket).
  • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
Pentan C (Cas nr.: 109-66-0) / Grænseværdi: 500,000 ppm.
2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol  (Cas nr.: 67-63-0) / Grænseværdi: 200,000 ppm.
3-butoxy-2-propanol  (Cas nr.: 5131-66-8) / Grænseværdi: 100,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 6,5%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder allergifremkaldende stoffer
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer
  - Indeholder ætsende stoffer
  - Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 24-04-2020