Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Lock de-icer + PTFE
Art. nr.: 8630641, 8633042, 8632455
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Smøremidler
Produktets anvendelse: Afisningsmiddel til låse og smøremiddel
Emballage typer: 0,04 ltr. aerosol, 1 ltr. aerosol

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori: Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Brandfarlige og ikke-brandfarlige aerosoler
Fareklasse- og kategorikode: Aerosol 1, Eye irrit. 2
H sætninger:
  • Yderst brandfarlig aerosol.
  • Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P sætninger:
  • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • Vask grundigt efter brug.
  • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C
  • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Ja
Hvis ja, hvilke:
Råoliegasser, fortættede, sweetenede; Kulbrintegasser; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-process for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 40 °C til 80 °C (40 ºF til 176 ºF).] H, K-AT, S, U, K (Cas nr.: 68476-86-8) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af kraftfremkaldende stoffer i produktet: 25%

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol  (Cas nr.: 67-63-0) / Grænseværdi: 200,000 ppm.
ethanol; ethylalkohol  (Cas nr.: 64-17-5) / Grænseværdi: 1000,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 47,5%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer
  - Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 23-05-2019