Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Fuel system cleaner
Art. nr.: 8632042
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Additiver
Produktets anvendelse: Additiv
Emballage typer: 0,2 ltr. dunk, 1 ltr. dunk

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori: Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Aspirationsfare, Farlig for vandmiljøet, Hudætsning/-irritation
Fareklasse- og kategorikode: Aquatic acute 1, Asp. tox. 1, Eye dam. 1, Skin irrit. 2
H sætninger:
 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • Forårsager hudirritation.
 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P sætninger:
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 • Fremkald IKKE opkastning.
 • Udslip opsamles.
 • Opbevares under lås.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af kraftfremkaldende stoffer i produktet: 0,9%

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af uønskede stoffer i produktet: 0,9%

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater  (Cas nr.: -) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
1,3,5-trimethylbenzen  (Cas nr.: 108-67-8) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
1,2,4-trimethylbenzen  (Cas nr.: 95-63-6) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 46,8%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 29-06-2017