Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Ice off
Art. nr.: 8632133, 8633044
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Bilpleje.
Emballage typer: 0,5 ltr. dunk, 1 ltr. dunk

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Advarsel
Farekategori: Brandfarlig væske
Fareklasse- og kategorikode: Flam. liq. 3
H sætninger:
  • Brandfarlig væske og damp.
P sætninger:
  • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • Ved brand: Anvend egnet middel til brandslukning.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
ethanol; ethylalkohol  (Cas nr.: 64-17-5) / Grænseværdi: 1000,000 ppm.
1,2-ethandiol; ethylenglycol; glykol  (Cas nr.: 107-21-1) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol  (Cas nr.: 67-63-0) / Grænseværdi: 200,000 ppm.
butanon  (Cas nr.: 78-93-3) / Grænseværdi: 50,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 77,25%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen
  - Produktet kan være relevant i forhold til ATEX (eksplosiv atmosfære)

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 04-01-2018