Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Valve cleaner
Art. nr.: 8632037
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Renser ventiler.
Emballage typer: 0,2 ltr. dunk, 1 ltr. dunk

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord: Fare
Farekategori: Aspirationsfare, Brandfarlig væske, Farlig for vandmiljøet, Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering
Fareklasse- og kategorikode: Aquatic chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. liq. 3, STOT SE 3
H sætninger:
 • Brandfarlig væske og damp.
 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P sætninger:
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 • Fremkald IKKE opkastning.
 • Udslip opsamles.
 • Opbevares under lås.
 • Ved brand: Anvend egnet middel til brandslukning.
 • Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Ja
Hvis ja, hvilke:
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af kraftfremkaldende stoffer i produktet: 0,5%

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Ja
Hvis ja, hvilke:
2,6-di-tert-butyl-p-cresol  (Cas nr.: 128-37-0) / Grænseværdi: 10,00000 mg.
Naphthalen  (Cas nr.: 91-20-3) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
Ca. indhold af uønskede stoffer i produktet: 1%

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
1,3,5-trimethylbenzen  (Cas nr.: 108-67-8) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
1,2,3-trimethylbenzen  (Cas nr.: 526-73-8) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
1,2,4-trimethylbenzen  (Cas nr.: 95-63-6) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 °C til 230 °C (194 ºF til 446 ºF).] H-AT, P (Cas nr.: 64742-82-1) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 83%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
  - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
  - Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer

Øvrig produktinformation:
  - Produktet er omfattet af ADR konventionen
  - Produktet kan være relevant i forhold til ATEX (eksplosiv atmosfære)

Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 29-06-2017